toetsen meten & weten

Kenkersweg 6

6301BG Valkenburg a/d Geul

 

+31 (0) 6 1489 3612

 

info@toetsenmetenweten.nl 


KvK: 14118111

inclusie - taal voor allemaal © - onderwijs - werk - zorg & welzijn

 

This page is in Dutch only

projecten

 

 

Instrument 'Brug naar zelstandigheid' in Taal voor allemaal+

 Herschrijven van het instrument 'Brug naar zelfstandigheid'  van de methode Mobility Mentoring in Taal voor allemaal+ ©. In opdracht van Platform 31, 2018. Het instrument wordt ingezet door sociale professionals om in gesprek te gaan met mensen met financiële problemen en aan de hand van het gesprek en het instrument samen concrete verbeterdoelen te formuleren.


Kwaliteitskader Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland in Taal voor allemaal

Herschrijven van de cliëntsamenvatting van het Kerndocument Kwaliteitskader 2017-2022 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in Taal voor allemaal ©. In opdracht van de Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC), 2017-2018. 


3-traps taalmodel gemeente Amsterdam

Geven van trainings- en gebruikerssessies met medewerkers van de gemeente Amsterdam binnen het project ‘3-traps taalmodel in de gemeente Amsterdam’, 2017-2018. Inclusief het vervaardigen van een trainingshandeling en verzorgen van een train-de-trainer-sessie, samen met de andere aangewezen trainers in dit project in opdracht van de Vereniging van Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC). Centraal staat de toepassing van Taal voor Allemaal ©, een methode voor eenvoudig taalgebruik van Prof. Xavier Moonen. Tests door eindgebruikers maakt hier onderdeel van uit. Tevens projectcoördinatie.


Onderzoek en Advies Gemeente Maastricht

Uitvoering van en advisering in diverse onderzoeken van de afdeling Onderzoek & Statistiek van Gemeente Maastricht. Bijvoorbeeld over jeugdzorg, buurtbeleving en werkgelegenheid. Voorbeelden: cliëntervaringsonderzoek jeugd, Stadspeiling, Groepsdetachering MTB en Stadsbeheer, 2016. 


Advisering Lokale Coalitie voor Inclusie Maastricht

Advisering van de Lokale Coalitie voor inclusie van Maastricht. Deze coalitie is een samenwerking van vijf partijen in Maastricht: Samen Onbeperkt, Commissie Integratie en Mondialisering Maastricht, de Jongerenraad, de Adviescommissie Seniorenbeleid Maastricht en de WMO-raad. De gemene deler van deze partijen is het VN-verdrag van de rechten van mensen met een beperking. Deze coalitie wordt door een aantal mensen geadviseerd. De zogenaamde kartrekkers. Deelname als 'kartrekker' na afronding van de nulmeting, 2015 tot heden.


VN verdrag Maastricht

Uitvoering van een nulmeting in de gemeente Maastricht, samen met Disworks, 2014-2015. De nulmeting is een initiatief van de Lokale Coaltie voor inclusie van Maastricht. Het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking wordt waarschijnlijk in 2015 door Nederland geratificeerd. Dan moet de overheid, nationaal en lokaal, gaan voldoen aan wat hierin staat. Kort gezegd schrijft dit VN verdrag voor dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Dat met iedereen zonder uitzondering rekening wordt gehouden zodat iedereen op gelijkwaardige manier onderwijs kan volgen, openbaar vervoer kan gebruiken, gebouwen kan binnengaan en binnen zijn/ haar weg kan vinden, op een passende manier geïnformeerd wordt, enz. Maastricht wil weten waar zij staat, nog voor de ratificatie. De nulmeting brengt de stand van zaken in kaart en leidt tot een prioritering waarmee Maastricht aan de slag kan. In de jaren die volgen worden veranderingen/ verbeteringen gevolgd.


Overname werkprocessen SW

Projectondersteuning in een analyse van hoe SW-bedrijven (reguliere) werkprocessen overnemen, in opdracht van Disworks, 2014.

 

Meldpunt auti-weigerscholen

Analyse van de meldingen die in de zomer van 2013 zijn binnengekomen bij het Meldpunt auti-weigerscholen van Start Foundation. Het rapport waarin de analyse beschreven is, is de basis voor de publieksversie die verschenen is in oktober 2013; in opdracht van Start Foundation, 2013. Naar aanleiding van het rapport heeft de Inpectie van het Onderwijs nader onderzoek gedaan bij de scholen die door melders van schoolweigering het meest genoemd werden en zijn er Kamervragen gesteld in de Tweede Kamer. Daarover is in maart 2014 een rapport verschenen.


Gebruikersevaluatie robotarm JACO

Gebruikersevaluatie van de robotarm JACO bij Nederlandse gebruikers in opdracht van producent Kinova Robotics in Canada, 2013. In januari 2015 is op initiatief van Focal Meditech BV, de Nederlandse leverancier van JACO, een beknopte Nederlandse versie van het onderzoeksverslag gepubliceerd. 

 

GOLD project

Monitoring van een Europees evaluatieonderzoek naar de methode SlimStampen in opdracht van REAcollege Nederland. Dit GOLD-project wordt gesubsidieerd door het programma Leonardo da Vinci, 2012-2014. Projectpartners: Rijksuniversiteit Groningen, ReaCollege Gronigen en Nijmegen, The Orchardville Society in Ierland en CRPG in Portugal.

 

VN Verdrag om de hoek

Mee organiseren van de regionale bijeenkomst in Limburg rondom het VN verdrag van rechten van mensen met een beperking. De Coalitie voor Inclusie is landelijke projectcoordinator in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Disworks is de regionale projectleider voor Limburg, 2013.

 

Tevredenheid CCE

Interviews in het kader van een tevredenheidonderzoek in opdracht van Kenniscentrum Perspectief. Het betreft onderzoek naar de tevredenheid over het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) beoordeeld door zorginstellingen, cliënten en diens familie, 2012.  

 

Professionals van de toekomst

Projectleider van een landelijk project: professionals van de toekomst. Doel: verschillende opleidingen in het hoger beroepsonderwijs ertoe bewegen om in hun curricula aandacht te besteden aan thema's als inclusie, participatie, onderwijs - en arbeidsdeelname van mensen met een beperking. Zodat onze professionals van de toekomst, aanstaande leerkrachten, maatschappelijk werkers, pedagogisch medewerkers, P&O-ers, HRM-managers en re-integratiecoaches e.d. goed voorbereid worden op hun leerlingen, cliënten,  personeels-, en klantenbestand. Dus ook op mensen met een beperking. Vanuit Kenniscentrum CrossOver, 2010-2012.

 

Magisch Maastricht

Gegevensanalyse in SPSS voor evaluatieonderzoek van het evenement Magisch Maastricht voor de Gemeente Maastricht, 2011.

 

Arbeidsparticipatie van mensen met verstandelijke beperkingen

Inventarisatie van de regels, wetten en voorbeelden omtrent de stand van zaken van de arbeidsdeelname van mensen met verstandelijke beperkingen in Nederland. In opdracht van het Euregionale project Hand in Hand en in samenwerking met Disworks, 2010.


Relim methodiek

Verkennig van de werkwijze van Relim, een organisatie die werk biedt aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wegens sociale en psychiatrische problematiek.  Serie interviews. Tevens coauteur van de Methodiek Der Sjtiel/ Relim. Een beschrijving op basis van de verkenning. Project in samenwerking met en opdracht van Disworks, 2010.

 

De ondersteuning geregeld 

Deelname in het onderzoek naar de vraag naar en het aanbod in de ondersteuning van jongeren met een beperking naar werk in de gemeente Helmond. Onder meer een aantal interviews met jongeren. Tevens bijdrag aan het gelijknamige rapport. In opdracht van Kenniscentrum CrossOver, 2010.


Overige relevante projecten in de periode voor de oprichting van toetsen meten & weten


Studeren met een beperking

Ontwikkeling inhoud van webportaal voor studenten met een functiebeperking in opdracht van Universiteit Maastricht (steunpunt Disability Management) in 2005 en voor Hogeschool Zuyd (Routeplanner) in 2007/2008. In samenwerking met HSZuyd en GIPS Training en advies tevens een training ' Beperkingen inzicht'  ontwikkeld voor docenten en ander personeel in 2007.

 

Stilstaan bij voortgang in het mbo

Inventarisatie van de begeleiding van deelnemers met functiebeperkingen in het MBO in opdracht van Kenniscentrum CrossOver en het Ministerie van OCW. Co-auteur van het gelijknamige rapport.

 

VSO uitstroomonderzoek

Onderzoek naar de uitstroom van VSO leerlingen in opdracht van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), 2006/2007. Resultaten zijn beschreven in een rapport. 

 

IMPACT

Ontwikkeling vragenlijst IMPACT in opdracht van en in samenwerking met TNO; 2005-2006. Met deze vragenlijst kan gemeten worden wat de lange termijn gevolgen zijn van een (verkeers)ongeval in het dagelijks leven. Gebaseerd op de ICF, International Classification of Funtioning, Disability and Health. Valideringsonderzoek maakte deel uit van het project.

 

DfA@eInclusion 

Evaluatie en structurering van Europese database inzake Design for All en ICT in het project DfA@eInclusion; 2008-2010.

UA-10491860